Polityka prywatności

1. [Postanowienia wstępne]

1.Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego (zwanego dalej Sklepem) jest przygotowana dla konsumentów i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki konsumenta (zwanego też użytkownikiem) oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Sklepu, w tym składania zamówień.

2.Zasady świadczenia i sprzedaży usług określa Regulamin Sklepu, który jest dostępny pod adresem:  https://odrostwlosow.pl/regulamin/

3.Administratorem danych osobowych użytkowników jest Anna Matejunas adres  Dzikiej Róży 45, 62-023- Kamionki, kontakt@odrostwlosow.pl

 

2. [Zakres gromadzonych danych]

1.Użytkownik może przeglądać ofertę Sklepu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, przy czym pewne dane są zbierane automatycznie (cookies).

2.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia przez użytkownika jest in. podanie danych użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania  niektórych   danych   może  uniemożliwić   złożenie  zamówienia  przez użytkownika.

3.Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne są następujące dane użytkownika: imiona i nazwisko, adres e-mail, dane wymagane do realizacji płatności za zamówienie.

4.Podczas korzystania przez ze Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane dotyczące użytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania,  wiek  lub  płeć. Dane  te  mogą  być zbierane np. przez pliki cookies.

5.Szersza informacja nt. plików cookies znajduje się pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

 

 

3. [Zasady korzystania z danych]

1.Dane użytkownika będą wykorzystane wyłącznie do:

świadczenia sprzedaży towarów i usług oraz zapewnienia obsługi użytkownika, realizacji zamówienia, zawarcia oraz wykonania umowy, przyjmowania i rozpatrywania reklamacji oraz zapytań, wsparcia, realizacji procesów płatności, dostosowania i ulepszania usług Sklepu.

2.W przypadku udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach  marketingowych  (poprzez  zaakceptowanie właściwej opcji), dane a będą wówczas zbierane i wykorzystywane w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań.

3.Dane automatycznie zbierane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Sklepie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, do personalizacji zawartości

4.Dane zbierane automatycznie, mogą zostać użyte w celu promocji

5.Sklep zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep, które mogą być pomocne przy doskonaleniu działania Sklepu, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem i tworzeniu analiz statystycznych.

6.Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach.

7.W reklamach zamieszczanych w Sklepie mogą być wykorzystywane cookies podmiotów. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

 

4. [Dalsze powierzanie danych osobowych]

1.Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych użytkowników na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z 31 Ustawy o ochronie danych osobowych podmiotom  świadczącym na rzecz    sklepu usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania serwisem internetowym. Powierzenie danych może nastąpić powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom  trzecim  z  którymi  użytkownik  zawiera  umowy  świadczenia  usług  w ramach składania zamówienia.

2.Dane użytkownika mogą być udostępniane Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych („GIODO”) oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami

 

5. [Dostępu do danych osobowych]

1.Użytkownikowi przysługuje  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały przeznaczone.

2.Z chwilą złożenia zamówienia zmianie nie podlegają  dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.

3.Użytkownik może dokonywać zmian w swoich danych po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

6. [Bezpieczeństwo danych osobowych]

1.Administratorzy danych osobowych stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym lub utratą.

2.Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła osobom  trzecim  (także  na  skutek  nieodpowiedniego  zabezpieczenia  hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego profilu w inny sposób.

3.Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego profilu przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu

 

7. [Zapisy końcowe]

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres sklepu kontakt@odrostwlosow.pl

Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu

Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności